วันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2553

ใบงานที่ 1

ทฤษฎีและหลักการจัดการบริหารการศึกษา
1. นักศึกษาให้คำนิยาม การบริหาร การบริหารการศึกษา
ตอบ การบริหาร หมายถึง กระบวณการทำงาน กิจกรรมต่างๆที่ร่วมการทำงานตั้งแต่สองคนขึ้นไป ร่วมมือกันดำเนินการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายๆอย่างที่ได้กำหนด โดยใช้กระบวนการอย่างอย่างเป็นระบบและให้ทรัพยากรตลอดจนเทคนิคต่างๆอย่างเป็นระบบ
ส่วนการบริหารการศึกษา หมายถึง กิจกรรมต่างๆที่บุคคลหลายๆคนร่วมกันดำเนินการ เพื่อพัฒนาคนของสังคมในทุกๆด้าน ตั้งแต่ บุคลิกภาพ ความรู้ ความสามารถ เจตคติ พฤติกรรม คุณธรรม เพื่อให้พัฒนาตรงตามเป้าหมายของสังคม
2. นักศึกษาอธิบายคำว่าศาสตร์และศิลป ยกตัวอย่างประกอบ
ตอบ ศาสตร์ก็คือสามารถศึกษาได้อย่างเป็นระบบ มีระเบียบแบบแผน มีเกณฑ์ หลักการ ทฤษฎี ค้นคว้า ทดลอง และพิสูจน์ ส่วนศิลปะคือการนำไปใช้ การประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์
3. นักศึกษากล่าวสรุปการวิวัฒนาการบริหารอย่างย่อ ๆพอสังเขป
ตอบ วิวัฒนาการทางการบริหารการศึกษาจะมี 3 ระยะ
ระยะที่ 1ยุคนักทฤษฎีการบริหารสมัยดั้งเดิม ยุคนี้จะจัดการบริหารธุรกิจหรือโรงงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด และประสิทธิภาพของการทำงานสูงสุดจะเกิดขึ้นได้ต้องขึ้นอยุ่กับสิ่งสำคัญ 3อย่างคือ
1. เลือกคนที่มีความสามารถสูงสุด
2. ฝึกอบรมคนงานให้ถูกวิธี
3. หาสิ่งจูงใจให้เกิดกำลังใจในการทำงาน
ระยะที่ 2 ยุคทฤษฎีมนุษยสัมพันธ์ ยุคนี้ได้นำเอาจิตวิทยามาใช้และได้นำเสนอแก้ปัญหาความขัดแย้ง 3 แนวทางดังนี้
1. ใช้อำนาจอีกฝ่ายสยบลง
2. คนละครึ่งทาง
3. หาแนวทางที่ม่มีใครเสียหน้า ได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย
ระยะที่3 ยุคการใช้ทฤษฎีการบริหาร ยุคนี้จะยึดหลักระบบงาน ความสัมพันธ์ของคน พฤติกรรมขององค์การ
4. นักศึกษาอธิบายทฤษฎีมาสโลว์ ทฤษฎีภาวะผู้นำ ทฤษฎีX ทฤษฎีY
ตอบ ทฤษฎีของมาสโลว์ การจัดอันดับขั้นของความต้องการ เป็นเรื่องแรงจูงใจแบ่งความต้องการของมนุษย์ตั้งแต่ความต้องการด้านกายภาพ ด้านความปลอดภัย ด้านสังคม ด้านการเคารพนับถือ และการบรรลุศักยภาพของตนเอง ซึ่งสิ่งเหล่านี้ต้องได้รับการตอบสนองตามลำดับขั้น
ทฤษฎีภาวะผู้นำ แบ่งได้เป็นคือ
ทฤษฎีผู้นำตามคุณลักษณะ มีคุณลักษณะที่เหมาะสมแก่การเป็นผู้นำ
ทฤษฎีผู้นำตามตัวแบบของวรูม เยตตัน และแจโก มุ่งวิเคราะห์องค์ประกอบ ต่างๆด้านสถาการณ์
ทฤษฎีต่างๆที่เกี่ยวกับภาวะผู้นำ แยกได้เป็น คุณลักษณะ พฤติกรรม สถานการณ์
ทฤษฎี X
1. คนไม่อยากทำงาน
2. คนม่ทะเยอทะยาน
3. คนเห็นแก่ตนเอง
4. คนมักโง่ และหลอกง่าย
ซึ่งทั้งหมดนี้คือการบริหารจัดการจึงเน้นการใช้เงิน วัถตุเป็นเครื่องล่อใจ เน้นการควบคุม การสั่งการ
ทฤษฎี Y
1. คนจะให้ความร่วมมือ
2. คนไม่เกียจคร้านและไว้วางใจได้
3. คนมีความคิดริเริ่มทำงาน
4. คนมักจะพัฒนาวิธีการทำงาน
ผู้บังคับบัญชาจะไม่ควบคุมผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเข้มงวด แต่จะส่งเสริมให้รู้จักควบคุมตนเองหรือของกลุ่มมากขึ้น ต้องให้เกียจซึ่งกันและกัน
5. ทฤษฎีอธิบายมนุษยสัมพันธ์และแรงจูงใจ
ตอบ ทฤษฎีความต้องการ ความต้องการด้านกายภาพ ความปลอดภัย ด้านสังคม การยกย่องนับถือ การสำเร็จสมหวังในชีวิต การมีสัมพันธภาพ สร้างสรรค์ มีสังกัด มีเอกลักษณ์แห่งตน และมีหลักยึดเหนี่ยว ซึ่งทั้งหมดนี้สามารถทำให้มีแรงจูงใจและมนุษยสัมพันธ์ได้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น